Website design, Bannerdesign

Menu
 
Fangstdata

Statistik

Søgning 1999-2016
Søgning - SÆSON
TOP 30 1997-2021
Årets STØRSTE


Afstøbninger, Guiding og wobblere

Laksen

Et lakseliv starter ved gydningen, engang i perioden oktober-januar, og i Namsen begynder gydningen omkring slutningen af oktober. Hunlaksen lægger sine æg i de gruber i grusbunden hun har udgravet og som straks efter hannens befrugtning, tildækkes igen. Her ligger lakseæggene godt gemt og beskyttet vinteren over. Det følgene forår i april-juni, klækkes æggene og de bittesmå lakseunger (blommesækyngel), lever videre i gruset. Når næringen fra blommesækken er opbrugt, 2 til 8 uger senere, kommer de op fra gruset og begynder livet i de frie vandmasser. Sædvanligvis sker det enten lige før eller lige efter vårflommen. Afviger vandføring og temperatur meget fra det normale, f. eks. ved stor, tidlig eller sen flom, kan yngel dødeligheden være høj og i værste fald kan hele årgange gå til grunde.

De fritlevende unger etablerer hver et leveområde (revir), som forsvareres overfor andre lakse- eller ørredunger. Efterhånden som de vokser til, øges behovet for plads, og lakseungene fordeler sig ud over alle egnede områder i elven, både opstrøms og nedstrøms gydepladsen. De mange stensætninger ved Namsen og Bjøra, er f. eks. fortræffelige gemmesteder og her kan man betragte de små lakseunger tage føde til sig og jage indtrængere væk.

I løbet af de 2-6 år ungerne opholder sig i ferskvand, i Namsen normalt 2-3 år (skælprøver fra enkelte laks, har vist smoltificering efter bare 2 år), gennemgår de en proces, der skal tilpasse dem til livet i saltvand. Denne proces kaldes smoltificering (Opholdet i ferskvand, er kortere i sydlige elve, da vækstforholdene er bedre end i nordlige, hvor sommeren er kortere og vinteren længere).

Når smoltificeringen er til ende, har lakseungerne nået en størrelse på 10-20 cm og er klar til at gå til havs. De kaldes så for smolt og samler sig i stimer, for at påbegynde udvandringen til havet. De er nu fuldt tilpassede til at klare livet i saltvand og det er også i slutningen af denne proces, de får sølvblanke skæl. Smoltudvandringen foregår på et gunstigt tidspunkt fra maj til juli, bl. a. afhængig af temperaturen og helst om natten under høj vandføring, for at mindske faren for at blive ædt. Dødeligheden under smoltutvandringen kan dog være meget høj. Op i mod 30 til 50% af de udvandrende laksesmolt kan dø.

Når smolten først er kommet til havs, har det været antaget, at dødeligheden har været relativ lav. Ny viden har dog afsløret, at forhold i havet kan have stor betydning for vækst og overlevelse fra smolt til gydefisk, og at øget dødelighed i havet kan have bidraget til nedgangen i laksebestandene de senere år. Beregnet kommer imellem 2 og 10% af smolten, som gik ud fra elven, tilbage som moden fisk for at gyde.

Hvor smolten skal forbi områder med lakseopdræt vil tilstedeværelsen af store mængder lakselus øge dødeligheden, da bare 15-20 lus kan være nok til at det er dødeligt for smolten!. Sådanne steder vil opdrætsanlæggene medføre nedgang i den vilde bestand og i værste tilfælde udrydde hele årgange af smolt. I Sognefjorden havde smoltene i 2001 i gennemsnit 81 lus pr. fisk og andre steder har der været op til 200 i gennemsnit! (I Nord-Trøndelag, har der siden 1991 været gennemført 3 aflusninger af laksene i opdrætsanlæggene pr. år, hvilket har medført at udvandrende smolt fra Namsen, næsten er fri for lus).

Koncentrationen af lakselus er meget stor i områder med opdrætsanlæg, da laksene er stationære året rundt og på den måde sikrer en unaturligt høj bestand af lakselus (Opdræt af laks, er en industri, der forurener på linie med hønse- og svinebesætninger!). En løsning på dette problem, der samtidig hindrer rømninger, vil være at flytte burene på land!.

Postsmolten (kaldes smolt, der er nået ud i saltvand) vandrer relativt hurtigt med strømmen fra elvemundingen ud i fjordene. Med kyststrømmene føres de videre ud i Norskehavet og Barentshavet. I områderne fra Færøerne, vestover mod Grønland, nordover mod Bjørneøen og østover mod kysten af Ønst-Finnmark lever laksen i et til tre år. Laksens vandringer i havet er ikke så godt kendt, men mærkningsforsøg viser at laksen vandrer over store områder, og at laks fra flere lande samles i Norskehavet. Forsøg viser også, at der er forskelle med hensyn til hvordan havområderne bruges og til hvilke tider.

Om vinteren er laksen sandsynligvis længere sydpå i Norskehavet end om sommeren. Det er også kendt, at laksen i perioder kan fanges meget nær Finnmarkskysten og i Vest-Grønland tages laks i garn, der forankres til klipperne på stranden.

I 1980-erne var laksen hårdt fisket med drivgarn i havet og det er estimeret at over 90% af enkelte elves laksestammer blev opfisket. Der fiskedes på blandede bestande og de svageste bestande, blev derfor hårdest ramt. Det resulterede i for få gydefisk i disse elve og det kan vel være at dette fiskeri, har knækket flere laksestammer. I det perspektiv, kan selv få lystfiskerfangede hunlaks have været tungen på vægtskålen.
Drivgarnene kunne være op til 2 km lange og deres uhyggelige effektivitet, kan illustreres med dette eksempel: De to største enkeltfangster (garnet sat og røgtet 1 gang!) med drivgarn, udgjorde tilsammen 13.045 kg og til sammenligning udgjorde den samlede fangst i Namsen samme år, blot 15.100 kg!. Der var samtidig også et stort svind ved brug af drivgarn, da mange store fisk døde i garnene og faldt af (maskestørrelsen).

Havopholdets vigtigste funktion er næring og hvor der er megen føde, vokser laksen hurtigt. Laks har mange forskellige byttedyr på menuen, bl. a. andet fisk som sild og lodde, samt blæksprutter og forskellige krebsdyr. De æder hvad de kommer over og er ikke afhængige af speciel føde. Efter to somre og een vinter til havs, har en laks normalt opnået en vægt på 1-3 kg, efter to vintre en vægt på 4-7 kg, mens vægten er 8-15 kg efter tre vintre til havs.

Sturdy´s gamle lakseskala giver et fingerpeg om proportionerne (konditionen) af en laks ved forskellige størrelser. Der findes selvfølgelig eksempler på laks i bedre og dårligere kondition end disse. Bl. a. laks fra Namsen på 110 cm og 16,5 kg og Bjøralaks på 115 cm og 20 kg. Fra Mørrum kendes til laks på 100 cm, der vejede 16 kg! (Tabellen er omregnet fra engelske mål og da den blev lavet, snakkede man vist ikke om laks, når de var under 30 tommer!).

76cm
5,2kg
109cm
15,5kg
79cm
5,2kg
112cm
16,6kg
81cm
6,4kg
114cm
17,7kg
84cm
7,0kg
117cm
18,9kg
86cm
7,6kg
119cm
20,2kg
89cm
8,3kg
122cm
21,5kg
91cm
9,1kg
124cm
22,9kg
94cm
9,8kg
127cm
24,3kg
97cm
10,7kg
130cm
25,8kg
99cm
11,5kg
132cm
27,3kg
102cm
12,4kg
135cm
28,9kg
104cm
13,4kg
137cm
30,6kg
107cm
14,4kg
140cm
32,4kg

Man kan fundere over, om ikke de store fabrikstrawlere, der støvsuger felterne for "skidtfisk" (lakseføde!) og rejer, kan være medvirkende til nedgangen af laksebestandene. Rejefiskeriet (foto) er ikke så godt, som det har været og det var f. eks almindeligt på trawlerne, at dumpe flere tons rejer hvis de var for små til at indbringe en ordentlig kilopris!. (Har oplevet det som besætningsmedlem).

"Skidtfiskene" bruges bl. a. til at lave fiskefoder til opdrætslaks og med de enorme mængder der konsumeres, er det vel rimeligt at spørge om disse oversete småfisk ikke er ved at være for hårdt fiskede?. Der er muligvis ikke føde nok længere i havet til alle elves laksestammer!. Så skal man jo også lige huske de mange hundrede tons undslupne opdrætslaks, der også skal spise.

Allerede efter een vækstsæson i havet, bliver nogle af laksene kønsmodne og vender tilbage til fødeelven for at deltage i gydningen. Det er smålaks og hovedsageligt hanner (De små hanner kan med succes, snige sig til en gydning med en langt større hun, imens de store hanner må slås om hende). Andre bliver først gydemodne efter 2, 3 eller 4 og i sjældne tilfælde 5 vækstsæsoner i havet (En laks kan blive omkring 8 år gammel).
Tilbagevandringen synes, for norske laks, at være delt i en vandring ind til kysten og en vandring i kyststrømmen sydover eller nordover tilbage til fjordsystemet laksen kom fra. I fjordene vandrer laksen nær overfladen og land.

Laks går som regel altid op i elven ved højvande. Vandstanden i elven, styrer om laksene går op i store stimer eller i mindre grupper. Er der høj vandstand, går laksene som regel i store stimer. Det høje og ofte grumsede vand giver laksene god beskyttelse og de går desuden tæt på land og anvender strømkanter, hvor de kan svømme med mindst energiforbrug. Når vandstanden er lavere, går der også laks op, men da mere forsigtigt og i mindre grupper. Laksen går så fortrinsvist i midten af elven og på de dybe partier, hvor den føler sig mere sikker. Usikkerheden ved lav vandstand, førsøger laksen også at undgå, ved at svømme hurtigere.

Et eksempel er sæsonen 2002, hvor fiskeriet på de nedre dele af Namsen aftog meget hurtigt, da vandstanden faldt og vandet blev varmt. Til gengæld sås ofte masser af laks, der vandrede hurtigt opover.

Det er de nyopstegne laks, der er laksefiskernes mest eftertragtede bytte. Kødet er i allerbedste kvalitet og det sikreste kendetegn på en nyopstegen laks, er lakselus. Lakselus er en lille parasit, den bringer med sig fra havet og fjordene. Lakselus sidder oftest henover ryggen og omkring gatfinnen og her kan de, i ferskvand, sidde på laksen i 1 til 5 døgn, afhængig af vandtemperaturen. Laksen har levet side om side med lakselusen i tusinder af år, men først efter at opdrætsindustrien er kommet til, er den blevet en alvorlig trussel for laksen.

Før laksen kan gå op i sin hjemelv, må den dog først igennem garnfiskernes labyrinter i fjordene. Efter drivgarnsfiskeriet endelig blev stoppet fra og med 1989, fisker man nu med kilenoter efter laksen. Kilenoterne er faststående redskaber, der sættes langs trækruterne. Kilenotfiskeriet, er nu begrænset en hel del (fra ca 1000 kilenoter til 200 idag) og må i stangfiskesæsonen kun bedrives fra kl. 18 mandag til kl. 18 fredag.

Historier om, at garnfiskere ind imellem kan tjene 20-30 tusinde kroner på en måneds fiskeri, gør det jo svært tiltrækkende for mange fritidsfiskere, at forsøge sig med f. eks makrelgarn og lignende, selvom der er omsætningsforbud!. Der er ingen tvivl om, at garnfiskeriet igennem de mange år det har været praktiseret i fjordene og på havet, har medvirket til yderligere svækkelse af i forvejen svage laksestammer, specielt i de lange smalle fjorde.

I tiden frem til gydningen, skifter laksen udseende igen. Fra at være sølvblanke under jagten på føde i havet og under opgangen i ferskvand, udvikler de kønsmodne laks i ferskvand, en gylden krops-farve med sorte og røde pletter, samt en noget mørkere ryg. Desuden bliver huden meget tyk, for bedre at kunne tåle strabadserne i forbindelse med gydningen.
Hannerne udvikler desuden en kraftig krog på underkæben, og kraftige tænder på kæberne. Tænderne bruger han til at forsvare et gydeområde, hvor han kun tillader hunner at komme ind.

Måske har laksen på billedet herunder, været 4 vækstsæsoner i havet (20-30 kg) og derefter gennemført en gydning. Efter endnu en havtur, er den vendt tilbage for at gyde for 2. gang? (Udlegede laks kan hurtigt genvinde huldet, hvis de når tilbage til havet. Der findes eksempler på, at udleget laks på bare 30 dage har øget vægten med ikke mindre end 7 kg!). Det er selvfølgelig kun gætteri, men laksen kan man se ved selvsyn i Namsos og den er uhyggelig stor. En og anden englænder, kan nok have haft kontakt med sådan en kæmpe i sportfiskeriets barndom, og han har sikkert undret sig længe over, hvad der skete!.

Laksen er udstoppet og hænger hos L. Johansen i Namsos. Det skulle angiveligt være verdens største atlanterhavslaks. Den blev fundet død i november måned. Anslået vægt, 41 - 42 kg ved opgang, længde 144 cm, så vidt jeg husker!. Fototricket, kan måske give et indtryk af en så enorm laks.

Den hænger her sammen med en lille "sild" som Shakira, der skulle være 154 cm høj. Hun syner jo ikke af meget, med 144 cm storlaks ved siden af!.Den har måske nået at gyde, måske ikke, da den blev fundet i november og livet havde forladt den. Måske havde den kæmpet med en ligestor han på gydepladsen?.

Under selve gydningen skaber hunnen en fordybning i sten/grus bunden ved hjælp af slag med halefinnen, og idet hunnen gyder æggene befrugter hannen dem. Æggene synker ned i fordybningen, og hunnen graver nu et nyt hul opstrøms det første. Herved hvirvles bundmateriale, som et beskyttende lag over de først gydte æg. I den næste fordybning gyder hunnen igen æg, som hannen befrugter o.s.v..
Mængden af æg som gydes, er afhængig af hunnens størrelse. En tommelfingerregel siger, at der gydes ca. 1000 til 2000 æg pr. kilo kropsvægt, så store hunner, er meget værdifulde for laksestammen. Hunlaks bliver ikke så store som hannerne, men der er i Namsen taget en hunlaks på 27 kg.

Laks bruger meget energi på gydningen og dødeligheden kan variere mellem 40-90%. Ved 1. gydning har store laks større dødelighed end smålaks, mens hanner har større dødelighed end hunner. Nogen overlever imidlertid og vandrer til havs igen. Der er eksempler på at samme laks har gydet 4 gange.

Parringen og den efterfølgende gydning, er klimakset i laksens fantastiske livscyclus og ringen sluttes, hvor den begyndte. En ny generation står foran de farer laksen har levet med i tusinder af år, og de mange menneskeskabte farer, der siden er kommet til.

 

Læs iøvrigt også spændende sagn og fortællinger om laksen, af Johan Chr. Frøstrup (fra Foreningen Norges døvblindes hjemmeside).
Kilder:

NOU - Til laks åt alle kan ingen gjera?
WWF Norge
Nytt fra Nordisk Fiskeriforskningsgruppe NAF
Overlevelse av laks i havet - kort sammendrag: Lars Petter Hansen, Norsk Institutt for Naturforskning,
Mortality of seaward migrating postsmolt of Atlantic salmon due to salmon lice infection in Norwegian salmon stocks
Jyllands-Posten 6/7-2000: Frankensteins laks
Laksefisket i Namdalen: Jon Smines

 

Revideret 01/08-2015


Nyt fra:

Namsen.dk

-gruppe

Laksefiske i NVD


NVGF


Copyright - namsen.dk